Showing all 10 results

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง ท่อHDPE ไฟฟ้า Type A

22.00 ฿505.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง หนา ฟ้า แบบฉีด

2.90 ฿325.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงท่อ อีเฟล็ก

37.00 ฿256.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงลด หนา ฟ้า แบบฉีด

3.70 ฿91.00 ฿
54.00 ฿86.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงเกลียวนอก หนา ฟ้า แบบฉีด

2.60 ฿93.20 ฿
35.00 ฿120.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงเกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

3.00 ฿100.00 ฿
26.00 ฿212.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางเกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

9.80 ฿20.00 ฿