Showing all 7 results

ท่อลอนลูกฟูก เกลียว

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงท่อ อีเฟล็ก

37.00 ฿256.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อปากแตรท่อ อีเฟล็ก

42.00 ฿165.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่ออีเฟล็ก เกลียวนอก

41.00 ฿280.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่ออีเฟล็กกับท่อเรียบ

183.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ฝาปิดท่อ อีเฟล็ก

27.00 ฿91.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

แคล้มจับท่ออีเฟล็กเข้าตู้

326.00 ฿1,991.00 ฿

ท่ออีเฟล็ก E-FLEX ใช้ภายนอก

EFLEX PIPE

95.00 ฿462.00 ฿