Showing 1–15 of 53 results

ท่อพีวีซี ชนิดต่างๆ

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 45° หนา ฟ้า แบบฉีด

4.30 ฿232.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° ลด หนา ฟ้า แบบฉีด

5.00 ฿11.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° หนา ฟ้า แบบฉีด

3.50 ฿22,138.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° เกลียวนอก หนา ฟ้า แบบฉีด

6.90 ฿14.75 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง หนา ฟ้า แบบฉีด

42.00 ฿90.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° เกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

5.50 ฿16.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง หนา ฟ้า แบบฉีด

32.00 ฿72.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง ช่วงสั้น หนา ฟ้า แบบทำมือ

124.00 ฿3,910.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง หนา ฟ้า แบบฉีด

2.90 ฿325.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง เกลียวนอก หนา ฟ้า แบบฉีด

2.60 ฿93.20 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง เกลียวนอก หนา ฟ้า แบบทำมือ

335.00 ฿1,335.00 ฿
35.00 ฿120.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรง เกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

3.00 ฿100.00 ฿
26.00 ฿212.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงลด หนา ฟ้า แบบฉีด

3.70 ฿91.00 ฿