Showing all 10 results

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 1 ทาง One-Way Junction Box

93.50 ฿1,975.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ตรงกันข้าม Two-Way Through Junction Box

98.00 ฿2,100.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 2 ทางฉาก Two-Way Angled Junction Box

98.00 ฿2,100.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 3 ทาง Three-Way Junction Box

105.00 ฿2,200.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

บ๊อกซ์กลมกันน้ำ 4 ทาง Four-Way Junction Box

117.00 ฿2,300.00 ฿
595.00 ฿675.00 ฿