Showing 61–75 of 361 results

ท่อเหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อตรงท่อ IMC

15.00 ฿322.00 ฿

ท่อเหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อตรงท่อ RSC

15.00 ฿1,276.00 ฿
-5%

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงท่อ อีเฟล็ก

35.15 ฿244.00 ฿

ท่อพีพีอาร์ PP-R

ข้อต่อตรงลด (E.F.) PP-R

565.00 ฿17,100.00 ฿

ท่อพีพีอาร์ PP-R

ข้อต่อตรงลด PP-R

15.00 ฿1,164.00 ฿

ข้อต่อท่อพีอี แบบสวมอัด

ข้อต่อตรงลดท่อพีอี แบบสวมอัด

75.00 ฿1,258.00 ฿

ท่อพีพีอาร์ PP-R

ข้อต่อตรงเกลียวนอก PP-R

94.00 ฿3,590.00 ฿
94.16 ฿849.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อตรงเกลียวใน PP-R

84.00 ฿3,540.00 ฿
33.00 ฿773.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อท่อ HDPE ไฟฟ้า ปากแตร

38.00 ฿816.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อท่อบาง(คุปปิ้ง)E.M.T

6.00 ฿88.00 ฿

อุปกรณ์ท่อไฟฟ้า เดินสายไฟ

ข้อต่อท่อบางกันน้ำ Rain Tight E.M.T Coupling

15.00 ฿240.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อท่อพีอี ไฟฟ้า โค้ง90°

96.00 ฿5,730.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อต่อปากแตรท่อ อีเฟล็ก

42.00 ฿165.00 ฿