ซับดักผ้า

ซับดับผ้า

Fabric Sub-Duct / Fabric Inner Duct

ซับดักผ้า คือ ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายเคเบิล ชนิดใยผ้าสังเคราะห์ชนิดพิเศษ มีสภาพเหนียว ทนต่อแรงดึงความร้อน และสารเคมี เพราะเป็น การใช้เส้นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่ออกแบบมาจากองค์ประกอบพิเศษเฉพาะ เพื่อใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การกรอง ป้องกัน และประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมสื่อสาร ได้รับการทอและเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ นิยมใช้ร้อยสายเคเบิล ร้อยสายไฟเบอร์ออฟติก ภายในท่อ Main Duct

วัสดุ 

เส้นใยผลิตจาก High Strength Polypropylene Filament, Polyester Multifilament, และ Nylon Monofilament

ซับดักผ้า นิยมใช้ทดแทนการใช้ท่อ HDPE Sub-Duct

เนื่องจากท่อ Main Duct เป็นท่อที่มีขนาดจำกัด แต่การขยายโครงข่ายสื่อสาร ทำให้มีความจำเป็นต้องติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่ร้อยสายในท่อ Main Duct มีจำนวนลดลง ขณะที่ท่อเมนดักบางจุดมีท่อร้อยสายเคเบิลพีอีติดตั้งอยู่เต็มท่อเมนดักแล้ว ทำให้ไม่เหลือพื้นที่ในการติดตั้งสายเคเบิลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ ท่อพีอีซับดักร้อยสายเคเบิล ในปัจจุบัน คือ ท่อซับดักพีอีมีขนาดใหญ่ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ทำให้การติดตั้งไม่สะดวก ทั้งในแง่ของการติดตั้งภายในท่อ Main Duct ที่มีพื้นที่จำกัด และการติดตั้งหน้างาน ที่ต้องใช้แรงงานในการเดินสาย ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

ซับดักผ้า ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้สามารถร้อยสายเคเบิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่น้อย และสามารถร้อยสายเคเบิลในท่อ Main Duct ได้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องสร้างแนวเดินสายเคเบิลใหม่ ปัจจุบันท่อพีอีซับดักได้รับความนิยมลดน้อยลง และในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศยุโรป การขยายโครงข่ายนิยมใช้ Fabric Sub-Duct เป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ 
1.ใช้พื้นที่ในการร้อยสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ สามารถใช้พื้นที่ภายในท่อได้มากขึ้นจากปกติถึง 300%
2.สะดวกในงานก่อสร้าง เพราะมีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่ง ยืดหยุ่น สามารถโค้งงอได้ตามต้องการ
3.ลดต้นต้นทุนการสร้างแนวเดินสายใหม่ และมีอายุการที่ทนทานต่อการใช้งานดีกว่า 3 เท่าของท่อพีอี
4.ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าวิศวกร ติดตั้งได้รวดเร็ว ใช้คนเดินสายน้อย
5.ค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทานต่ำ

ซับดักผ้า
ซับดักผ้า

สินค้ามีสิทธิบัตร

1. สินค้าได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองการออกแบบ สิทธิบัตรที่มีอยู่ในประเทศไทย สามารถใช้งานร้อยสายเคเบิ้ลในงานรัฐบาลและเอกชนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. มีเอกสารรับรองผลทดสอบจากหน่วยงานราชการกรมวิทยาศาสตร์ สถาบันสิ่งทอและ TOT

3. ระวัง ผู้แอบอ้างบิดเบือนข้อมูลอันเป็นเท็จในการอ้างสิทธิความคุ้มครองจากสิทธิบัตร โดยไม่มีสิทธิ์

ซับดักผ้า

Special customization

  • มีสีของสายดึงแสดงให้เห็นแถบสีที่แตกต่างกันได้ เพื่อการแยกแยะ
  • มีจุดระบุระยะความยาวระบุไว้ตลอดท่อตาข่าย
  • ระบุข้อความเพิ่มเติมบนท่อตาข่าย* เช่น A1,A2,A3
  • จำนวนท่อตาข่าย 1ท่อ 2ท่อ , 3ท่อ
  • กำหนดความยามต่อเนื่องในแต่ละม้วนจัดส่งได้

   (ความมาตรฐาน : 1,000 หรือ 2,000 เมตรต่อม้วน)

*ข้อความอาจจางลงตามเวลาการใช้งาน เพราะสารเคลือบบนเส้นใย