Showing all 6 results

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทาง หนา ฟ้า แบบฉีด

4.80 ฿24,000.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางตั้งฉาก หนา ฟ้า แบบฉีด

14.00 ฿20.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางลด หนา ฟ้า แบบฉีด

6.60 ฿20,589.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง หนา ฟ้า แบบฉีด

50.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางเกลียวใน หนา ฟ้า แบบฉีด

9.80 ฿20.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

สามทางเกลียวในทองเหลือง หนา ฟ้า แบบฉีด

45.00 ฿59.00 ฿