Showing all 7 results

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อโค้ง 11.25° ปลายบาน หนา ฟ้า แบบทำมือ

7.90 ฿2,746.00 ฿
5.60 ฿13,373.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อโค้ง 22.5° ปลายบาน หนา ฟ้า แบบทำมือ

7.90 ฿17,314.00 ฿
5.60 ฿13,373.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อโค้ง 45° ปลายบาน หนา ฟ้า แบบทำมือ

7.90 ฿17,314.00 ฿
5.80 ฿19,824.00 ฿

ท่อ และข้อต่อ อุปกรณ์ต่างๆ

ข้อโค้ง 90° ปลายบาน หนา ฟ้า แบบทำมือ

7.90 ฿25,831.00 ฿